تولید اسید کلریدریک و سولفات سدیم

تولید اسید کلریدریک و سولفات سدیم

اسید کلریدریک تولیدی 28-30% و سفید رنگ میباشد . همچنین بی سولفات تولیدی 60-65% و فسفری رنگ میباشد . بی سولفات سدیم فله ای .